شیر ماهی

معرفی شیر ماهی Scomberomorus Commerson
ماهی شیر:از تیره تن ماهیان است این ماهی به طور متوسط بین50-150 سانتی متر طول و حدود 3تا 9 کیلو گرم است پشت این ماهی ابی یا سبزرنگ وطرفین ان نقره ای است [ ادامه مطلب ... ]