ماهی شوریده

معرفی ماهی شوریده Otolithes Ruber
ماهی شوریده:شورید ازنوع ماهیان است که خوراکی خوبی محسوب می گردد وزن آن بین نیم تادوکیلوگرم است وطول آن حدود 25-50سانتی متراست دارای تیغ زیادی می باشد که پوست سروپشت ماهی سیاه بدنه ی خاکستر ی وزیرشکم آن سفیدرنگ است . [ ادامه مطلب ... ]