چترهای ماهیگیری

چتر ها
چتر های بزرگی هستند كه از آنها به عنوان سايبانی برای پناه گرفتن از باران و گرمای آفتاب می توان استفاده نمود [ ادامه مطلب ... ]