چاك زدن ماهی
ادامه مطلب

چاك زدن ماهی

مرحله آخر صيد
در اين پست به مرحله آخر صيد يعنی فرستادن ماهی به درون چاك ميپردازيم كه بايد در اين مرحله خيلی با احتياط عمل كرد چون ماهی به كنار آب رسيده و متوجه حضور صياد در نزديكی خود ميشود بر تلاش خود مي افزايد تا در موقعيتی فرار كند كه اگر شخصی كه چاك را ميخواهد بزند اشتباه كوچكی را مرتكب شود ممكن است ماهي فرار كند [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی