ماهیهای دريای خزر
ادامه مطلب

ماهیهای دريای خزر

ماهي آزاد : نام فرنگي آن سومون يا سامن و گاهي سالمون تلفظ مي شود . مرغوب ترين ، عالي ترين ماهي جهان است . دوكي شكل و كشيده است . فلس ريز دارد با پوشش نقره اي روشن ، خال سياه روي آن ديده مي شود .
ماهي سفيد : دوكي شكل است با فلس نقره اي روشن و سربي تيره و دم دو فاق با گوشتي سفيد و لطيف ، جنس نر آن كشيده تر است و روي سر آن خال هاي درشت و سفيد دارد . گوشت نر آن بيشتر است و اين ماهي در دو نوع است [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی