ماهیهای خليج فارس
ادامه مطلب

ماهیهای خليج فارس

ماهیهای خليج فارس
قباد ( شاه ماهي) ، را شكوه حلوا سفيد يا زبيده ، شوريده ، حلوا سياه ، سرخو، شعري ، سبيتي ، خاور و دختر ناخدا از مهمترين ماهی های خــوراكی و اره ماهي ، بمبك ، ماهی لقمه ، اسب ماهی از ماهی های غير خوراكی خليج فارس محسوب می شوند [ ادامه مطلب ... ]

نام محلی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
ادامه مطلب

نام محلی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

نام محلی ماهیان
1- چنعت (شیر ماهی ): شیر ماهی در خلیج فارس زیست و صید می شود و دارای اسکلت استخوانی است. ماهی شیر تقریباً به شکل هواپیمای جت است و رگه های عرضی تیره به مقدار کم و روی بدن ماهی مشاهده می شود و تقریباً شبیه ماهی قباد بوده اما از آن بزرگتر است. [ ادامه مطلب ... ]

معرفی خلیج فارس
ادامه مطلب

معرفی خلیج فارس

خلیج فارس
خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. نام تاریخی این خلیج، در زبان های گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس یا «دریای پارس بوده است. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی