ماهیهای دريای عمان
ادامه مطلب

ماهیهای دريای عمان

ماهیهای دريای عمان
ماهي های خوراكي جنوب كشور ازنظر ميفيت به چهار دسته تقسيم مي شوند : 1- ماهيهای ممتاز حلوا سفيد ، راشكو ، شوريده 2- ماهيهاي گروه 1 : قباد ، شير 3- ماهي هاي گروه 2: هامور ، سنگسر ، حسن ، زمين كن ، حلوا سياه ، شعري صبور ، بياح ، انگز ... 4- ماهي هاي گروه 3- گيش سار ، سارم ، سركلا ، حسون ، عروس طعطو ، سلطان ابراهيم ، خاروو . [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی