گره بخیه جراحی دوبل ( Double Surgeon's Knot )
ادامه مطلب

گره بخیه جراحی دوبل ( Double Surgeon's Knot )

گره بخیه جراحی دوبل گره ای عالی برای اتصال نخ انتهایی به ریسه می باشد. از این گره برای اتصال آسان به نخ پشه و اتصال عالی دو نخ با قطرهای متفاوت نیز استفاده می شود. هنگامی که قطر دو نخ متصل شونده نزدیک به هم باشد می توانید از گره میخی (Nail Knot) استفاده نمایید. چراکه مقاومت پارگی بیشتری را تحت این شرایط خواهد داشت.
1- در گره بخیه جراحی دوبل نیاز است تا نخ ریسه و گوشواره پهلو به پهلو در کنار یکدیگر قرار داده شود. آنها را حدود 15 سانتیمتر در حالیکه جهت امتدادشان از انتها در خلاف یکدیگر است رویهم قرار دهید. [ ادامه مطلب ... ]

گره میخی ( Nail Knot )
ادامه مطلب

گره میخی ( Nail Knot )

از این گره برای اتصال گوشواره به ریسه، اتصال به نخ پشه و همچنین برای اتصال به قلابهای بدون چشم استفاده می شود.
1- میخ یا سوزن، ساق قلاب یا نوک نخ پشه یا نخ ریسه و قسمت انتهایی نخ اتصالی را بین انگشتان شست و سبابه نگه دارید و 6 تا 7 بار به دور این مجموعه بتابانید. انتهای نخ اصلی را از میان میخ یا سوزن و ساق قلاب یا نخ پشه یا ریسه عبور دهید. هنگام تاباندن نخ اتصالی به دور مجموعه مقداری بادخور بگذارید تا انجام مراحل برایتان راحتتر باشد. [ ادامه مطلب ... ]

گره  گووه ( Wedge Knot )
ادامه مطلب

گره گووه ( Wedge Knot )

یک گره همه منظوره که در اتصال نخ ماهیگیری (نخ پشهFly Line ) به ریسه با استفاده از یک حلقه صورت می پذیرد.
1- یک گره ساده در انتهای نخ پشه بزنید. همچنین یک حلقه را توسط حلقه بخیه جراحی در انتهای نخ ریسه بسازید. [ ادامه مطلب ... ]

گره  توقف شناور ( The Bobber Stop Knot )
ادامه مطلب

گره توقف شناور ( The Bobber Stop Knot )

ماهیگیران روش شناوری از شناورهای لغزنده با مهارت خاصی استفاده می کنند. شناور بعد از پرتاب بر روی نخ می لغزد و بوسیله گره توقف می ایستد. این عمل زمانی ارزش بیشتری می یابد که بخواهیم به شناور عمق زیادی بدهیم. این گره به راحتی در میان حلقه های چوب ماهیگیری حرکت می کند ، اما بسیار محکم به نخ مونوفیلامنت چسبیده است که باعث می گردد که گره بر روی نخ اصلی نلغزد ومحکم پابرجا بماند. آنها حدودأ از 15 سانتیمتر نخ نایلونی که معمولأ کوچکتر یا هم قطر نخ اصلی است ، ساخته می شوند.
1- نخ گره را دو یا سه دور پیرامون نخ اصلی در نطقه مورد نظر بتابانید. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی