گره دانکن ( Duncan Knot )
ادامه مطلب

گره دانکن ( Duncan Knot )

این گره حلقه ای ایجاد می کند که بوسیله آن به پشه های مصنوعی، قاشکها یا طعمه های مصنوعی اجازه می دهد تا آزادانه شنا کنند. 1- 15 تا 20 سانتیمتر از نخ مونوفیلامنت را از میان چشم تجهیزات عبور دهید و همانند تصویر حلقه A را بسازید. [ ادامه مطلب ... ]

گره تریلین ( Trilene Knot )
ادامه مطلب

گره تریلین ( Trilene Knot )

این گره در اتصال نخ به هرزه گرد ، قلاب ، گیره قفلی و طعمه های مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. 1- انتهای نخ را از میان چشم قلاب یا چشم طعمه مصنوعی دو بار به نحوی که حلقه ای را در پشت چشم قلاب یا طعمه مصنوعی ایجاد کند، عبور دهید. [ ادامه مطلب ... ]

گره هرزه گرد دريايی ( Offshore Swivel Knot )
ادامه مطلب

گره هرزه گرد دريايی ( Offshore Swivel Knot )

اين گره برای اتصال هرزه گرد يا گيره قفلی به ريسه هایی كه بصورت دو نخی هستند به كار می رود. 1- انتهاي نخ دولاي ريسه را از ميان چشم هرزه گرد عبور دهيد. انتهاي حلقه را به اندازه نيم دور حول محور نخ دوران داده تا بين چشم هرزه گرد و حلقه يك تاب ايجاد گردد. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی