ماهی شیربت (Barbus Grypus )

نامهای این ماهی
نام علمی اين ماهی Barbus Grypus مي باشد و يكی از گونه های خانواده بزرگ كپور ماهيان Cyprinidae است. اين ماهی را در زبان انگليسی به Large Scaled Barb مي شناسند. نامهايی كه در ايران بر روي اين ماهی نهاده اند عبارتند از: شيربت، شيربد، سس ماهي يا ساس ماهی، رومی (البته در خوزستان كاربرد ندارد)، سرخه.
شببوت در عربی به معنای ريش يا سبيل بزرگ است [ ادامه مطلب ... ]