طعمه ای برای صید شاه ماهی

آموزش در ست کردن ریسه ای برای گرفتن شاه ماهی به صورت تصویری
در ادامه مطالب طرز ساخت ریسه [ ادامه مطلب ... ]