طعمه های مورد نیاز برای صید کوسه
ادامه مطلب

طعمه های مورد نیاز برای صید کوسه

صید کوسه
کوسه ها موجودات بسیار حریصی هستند. آنها به هر چیز خون آلود یا ماهی های بیماری حمله می کنند، پس قدرت انتخاب ما در طعمه خیلی زیاد است. هر گوشت خون آلاد و یا هر ماهی ای می تواند به عنوان طعمه استفاده شود. ساردین ها و ماهی های مرکب بزرگ می توانند از بهترین گزینه های ما باشند و این بیشتر به علت روغنی بودن گوشت این ماهی ها است. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی