احکام صید ماهی برای مسلمانان

احکام صید ماهی
(مسئله۲۶۲۶) کسی که ماهی را صید می کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ولی مسلمان باید گرفتن آنرا دیده باشد یا از راه دیگری یقین داشته باشد که زنده از آب گرفته شده است. [ ادامه مطلب ... ]