استفاده از طعمه طبیعی در صید اردک ماهی
ادامه مطلب

استفاده از طعمه طبیعی در صید اردک ماهی

اردک ماهی
یکی از بهترین طعمه ها در صید اردک ماهی استفاده از طعمه های طبیعی است که در محیط زندگی این ماهی یافت میشوند از جمله کولی و سیاه کولی و کپور و زردپر که استفاده از این ماهی ها در صید راه و وسیله خود را نیاز دارد . وسیله ای که در شکل زیر به شما نشان میدهم یکی از این لوازم میباشد . [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی