ماهيگيری به وسیله نور

ماهیگیری با نور
یکی از عواملی که مخصوصا در شب در ماهیگیری تاثیر دارد استفاده از نور برای جذب ماهی ها است. ماهیها در شب توان دیدن طعمه را ندارند. البته از بوی آن میتوانند جذب شوند. اما برای جذب بهتر میتوان از نور استفاده کرد. [ ادامه مطلب ... ]