عوامل رشد ماهيان پرورشی
ادامه مطلب

عوامل رشد ماهيان پرورشی

ماهيان پرورشی
رشد ماهیان و عواملی که روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند. زیرا حداکثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست. ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژی نیست. بدین لحاظ ، یک ماهی نسبت به یک جانور خونگرم ، از لحاظ تبدیل مواد غذایی به پروتئین بدن ، از کارآیی و استعداد بیشتری برخوردار است. [ ادامه مطلب ... ]

پرورش گربه ماهی اروپايی يا اسبله
ادامه مطلب

پرورش گربه ماهی اروپايی يا اسبله

گربه ماهی اروپايی يا اسبله
اسبله یا گربه ماهی اروپایی Silurus glanis L یكی از مهمترین گونه های آبزیان گوشتخوار است كه در مزارع پرورش ماهی در مجارستان پرورش یافته است. این گونه به دلایل زیر با شرایط مزارع كپور ماهیان به خوبی عادت می كند: [ ادامه مطلب ... ]

پرورش ماهی در قفس
ادامه مطلب

پرورش ماهی در قفس

آموزش و آشنایی با پرورش ماهی در قفس
بطور كلی پرورش ماهی با هدف تولید اقتصادی تحت چهار سامانه انجام می شود كه شامل پرورش دراستخرهای رو باز خاكی و پرورش در استخرهای سرپوشیده گلخانه ای ، در تانك و یا در قفس است [ ادامه مطلب ... ]

پرورش میگو
ادامه مطلب

پرورش میگو

نکاتی مهمی در جهت پرورش میگو
پرورش میگو به عنوان یکی از فعالیتهای مهم آبزی پروری در جهان وایران در حال توسعه و گسترش می باشد. در کشور ما با توجه به گستردگی سواحلجنوبی و گسترش سریع صنعت و پرورش میگو در طول این مناطق با توجه به تحقیق،بررسی و مطالعه در این زمینه از شاخص ترین رسالت های محققین مرتبط با امرتکثیر و پرورش میگو می باشد [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی