ماهی کيلکا

معرفی ماهی کيلکای چشم درشت
نام فارسی:   کيلکای چشم درشت     
نام بومی : کيلکا
نام علمی: Clupeonellu grimmi
تیره: Clupeidae [ ادامه مطلب ... ]