روغن کاری موتور های اسپنینگ
ادامه مطلب

روغن کاری موتور های اسپنینگ

روش روغن کاری موتور های اسپنینگ
اگر یک ماهیگیر نتواند وسایل ماهیگیری خود را مثل موتور ماهیگیری سرویس کند عمر موتور ماهیگیری آن بسیار محدود می شود پس با نگهداری مناسب و روغن کاری می توانید عمر متور ماهیگیری خود را چند برابر کنید [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی