ماهی مارلین (نیزه ماهی)

معرفی امپراتور دریا ها ماهی مارلین (نیزه ماهی) (Marlin)
ماهی مارلین یا نیزه ماهی ساکن آبهای گرمسیری اقیانوس اطلس می باشد ودر سراسر اقیانوس های دنیا زندگی می کند در سال ۱۳۵۶ نیزه ماهی صید شد توسط یک زیست شناس عمر این نیزه ماهی ۳۲ سال تخمیم زده شده که با برسی های بیشتر معلوم شد که این ماهی تا سن ۵۰ سالگی قادر به زندگی می باشد وزن این ماهی : نر ها می توانند تاوزن ۱۵۰ کیلو وماده ها تا وزن ۴۵۰ کیلو برسند [ ادامه مطلب ... ]